ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

งานบริหารงานบุคคล
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งใหม่ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดประเภทและตำแหน่ง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริยคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ข้อบังคับเทศบาลตำบลงิ้วงามว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ] - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ] - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 556 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 330 คน
[ ดาวน์โหลด-->การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 321 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 426 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 281 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 318 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
[ ดาวน์โหลด-->การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 11 เมษายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 1899 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 27 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557