ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

งานบริหารงานบุคคล
[ ดาวน์โหลด-->มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 ] - 10 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ] - 18 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ] - 13 สิงหาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2564 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ] - 25 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ข้อบังคับเทศบาล ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2565 ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรม ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ มาตราการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 04 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กทจ.อต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กทจ.อต. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่่งขัน พ.ศ. 2564 ] - 23 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ] - 22 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ กำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล ] - 22 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ] - 22 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดประเภทและตำแหน่ง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดส่วนาชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557