ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

งานบริหารงานบุคคล
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดงาน และการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ (ครั้งที่2) ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->คำสั่งเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 22 มิถุนายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง มาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564-2566) ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งใหม่ตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดประเภทและตำแหน่ง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริยคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นโยบายและกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ข้อบังคับเทศบาลตำบลงิ้วงามว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2564 ] - 01 ตุลาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ] - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ] - 25 กันยายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดส่วนราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 566 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 340 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 6 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557