เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองการศึกษาฯเทศบาลตำบลงิ้วงามนายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก โทร.0820868750

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

-----------------------------------------------นายอภิวิชญ์ ทองคำ

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

-----------------------------------------------
 
นางปิติมน สอนกำเนิด

ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 
นางเสาวณีย์ ทองเณร

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)
 
นางสาวนวพร ปาวัฒน์วิชัย

ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก (ค.ศ.๑)
 
นางสาวเจนนภา จันทร์น้อย

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
นางอัจนา ฤทธิ์รมย์

ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
นางสาวมุขจินดา คำใจ

ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
 
นางสาวสุขฤทัย สีแดง

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นางสาวชลธิชา พรวนหาญ

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557