เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองช่างเทศบาลตำบลงิ้วงามนายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก โทร.0820868750

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

-----------------------------------------------นายกิตติธร ทิงิ้วงาม

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

-----------------------------------------------
 
นายเฉลิมพล ตันติ

ตำแหน่ง :
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายเขมกร เข็มมงคล

ตำแหน่ง :
นักผังเมืองปฏิบัติการ
 
นายไพบูลย์ อุสาหะกานนท์

ตำแหน่ง :
พนักงานสูบน้ำ
 
นายบุญชั้น ศรีสุข

ตำแหน่ง :
พนักงานสูบน้ำ
 
นายจักกฤช ล่องลอย

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นายโนรี สีราช

ตำแหน่ง :
ช่างเครื่องสูบน้ำ
 
นางสาวอนัญญา ดีอินทร์

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นายสงกรานต์ ลิ้มอุตสาหะ

ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
 
นายวรพจน์ พวงแก้ว

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถกระเช้าไฟฟ้าฯ)
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557