เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
กองคลังเทศบาลตำบลงิ้วงามนายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก โทร.0820868750

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

-----------------------------------------------นางลำแพน ทุ้ยแป

ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

-----------------------------------------------
 
นางมะลิวรรณ พานิชย์

ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
นางสาวกรณษา เก้าทอง

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางพรพิมล โมรารักษ์

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นาวสาวกรวรรณ ศรีสว่าง

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางอัญชัญญา อ่อนวงษ์

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
นางวิไลวรรณ มะโหรา

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสนธยา จีนย้าย

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
นางสาวชุลีกร สุขสวัสดิ์

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางฐิติมา มาน้อย

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
ว่าง

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์สังกัดกองคลัง)
 
นางสาวธิดารัตน์ แก้วสุวรรณ์

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นางสาวปิยะธิดา เงินทูล

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 5 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557