เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงามนายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก โทร.0820868750

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)  

-----------------------------------------------นางสาวจินตนา ฤชุมโนธรรม

ตำแหน่ง :
รองปลัดเทศบาล
 

-----------------------------------------------นางวรรัณ นาระต๊ะ

ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

-----------------------------------------------
 
นางสาวมยุรี ศรีใส

ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
นางสาวจีรพัฒน์ จันทรา

ตำแหน่ง :
นิติกรปฏิบัติการ
 
นางสาวศิริลักษณ์ ทิงิ้วงาม

ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางอรุณี ทับวอ

ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 
นางลภัสรดา แก่นสาร

ตำแหน่ง :
นักวิเคราะหฺนโยบายและแผนชำนาญการ
 
จ่าสิบเอกหญิงจินตนา ค้ำชู

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางแสงอรุณ คุณากรนุรักษ์

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
จ.อ.กฤษฎา นนแก้ว

ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 
นายภาณุวัฒน์ เวรุริยะ

ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นายเฉลิมฤทธิ์ ดีโท่น

ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
 
นางรุ่งนภา แท่นแก้ว

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายศราวุฒิ เหมืองสาม

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
-ว่าง-

ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
 
นางนงลักษ์ สุขลำภู

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นางสาวศรีอรุณ แสนนรินทร์

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นายนวรัตน์ ศรีกาวิน

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นายวีระ เกตุมี

ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถยนต์
 
นายเสน่ห์ ศรีสะอาด

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
นางธนรา สีสกุล

ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557