เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงามนายสมเกียรติ เณรแก้ว

ตำแหน่ง :
ประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม  

-----------------------------------------------นายมาโนชญ์ ฟูเหล็ก

ตำแหน่ง :
ปลัดเทศบาล (เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม)  

-----------------------------------------------นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ

ตำแหน่ง :
รองประธานสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม  

-----------------------------------------------
 
 
นางจิรภัทร์ พุฒมาลา

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายประทวน พรมเพ็ชร

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายบำรุง ศรีจันทร์

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายสุชล ใสสีสูบ

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายอาณัติ วงศ์สถาน

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายมานัส จันทร์คำ

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 
นายพรพิษณุ วงศ์ษา

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายสมศักดิ์ โมรารักษ์

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
นายสุดใจ อินทร์ศิริ

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง

ตำแหน่ง :
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557