:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
สำนักปลัด
นางวรณัน นาระต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวมยุรี ศรีใส
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวศิริลักษณ์ ทิงิ้วงาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางลภัสรดา แก่นสาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางอรุณี ทับวอ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายภาณุวัฒน์ เวรุริยะ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรพัฒน์ จันทรา
นิติกรปฏิบัติการ
นางแสงอรุณ คุณากรนุรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกกฤษฎา นนแก้ว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
จ่าสิบเอกหญิง จินตนา ค้ำชู
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายเฉลิมฤทธิ์ ดีโท่น
นักพัฒนาชุมชน
นางรุ่งนภา แท่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศราวุฒิ เหมืองสาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวบัณฑิตาธนศรณ์ ทับอิ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายนวรัตน์ ศรีกาวิน
นักการภารโรง
นางนงลักษณ์ สุขลำภู
แม่บ้าน
นายเสน่ห์ ศรีสอาด
พนักงานขับรถยนต์
นายวีระ เกตุมี
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางธนรา ศรีสกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวศรีอรุณ แสนนรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป