:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายวิเชษฐ์ อภิลักษณ์นัย
กำนันตำบลงิ้วงาม
นางสาวโสภิตา วงษ์รีย์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
นายสมศักดิ์ ครอบครอง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
นางวันเพ็ญ ใสสีสูบ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
นายเอกกมล มาอินทร์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
นางณิชาพัฒน์ มณีนุท
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5
นายเกียรติชัย ศรีสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6
นายชัชดล สีสกุล
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7
นางน้ำทิพย์ บุญสมัคร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8
นางสาววิไลวรรณ เกตุมิตร
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
นายสำเริง แก้วแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10
นายพีรดนย์ พรวนพรม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11
นายประณต แดงจีน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
นายชัชชาย รู้หลัก
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
นายชัชชัย บุญคำสว่าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15
นายลำดวน วงษ์หล้า
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16