:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดเทศบาลตำบลงิ้วงาม
รองปลัดเทศบาล
นางวรณัน นาระต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางลำแพน ทุ้ยแป
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายกิตติธร ทิงิ้วงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอภิวิชญ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา