:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
คณะผู้บริหาร
ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
โทร.080-1405116
นายประจวบ ดีบุญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
โทร.098-7787885
นายสุรัตน์ ปาด้วง
รองนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
โทร.089-9608199
นางวารีรัตน์ แข็งธัญญาการ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
โทร.085-2724189
นายประสิทธิ์ โพธิสุข
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม
โทร.087-8467916