:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
กองช่าง
นายกิตติธร ทิงิ้วงาม
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกรรณิการ์ สอนกำเนิด
หัวหน้าฝ่ายโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธาอาวุโส
นายเขมกร เข็มมงคล
นักผังเมืองปฏิบัติการ
-ว่าง-
นายช่างสำรวจ
นายจักรกฤช ล่องลอย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายไพบูลย์ อุสาหะกานนท์
พนักงานสูบน้ำ
นายบุญชั้น ศรีสุข
พนักงานสูบน้ำ
นายโนรี สีราช
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นางสาวอนัญญา ดีอินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสงกรานต์ ลิ้มอุสาหะ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรพจน์ พวงแก้ว
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า