:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
กองการศึกษา
นายอภิวิชญ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวสุวลี จันทร์ลักษมี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางปิติมน สอนกำเนิด
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางเสาวณีย์ ทองเณร
ครู คศ.2 (ศพด.ชุมชนเมืองปากฝาง)
นางสาวนวพร ปาลวัฒน์วิชัย
ครู คศ.2 (ศพด.โรงเรียนบ้านงิ้วงาม)
นางสาวเจนนภา จันทร์น้อย
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวอัจนา ฤทธิ์รมณ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรัชยา คำใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขฤทัย สีแดง
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวชลธิชา พรวญหาญ
พนักงานจ้างทั่วไป