:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
กองคลัง
นางลำแพน ทุ้ยแป
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมะลิวรรณ พานิชย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางพรพิมล โมรารักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวกรณษา เก้าทอง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกรวรรณ ศรีสว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวสนธยา จีนย้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางวิไลวรรณ มะโหรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางอัญชัญญา ทองม่วง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชุลีกร สุขสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฐิติมา มาน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวธิดารัตน์ แก้วสุวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวปิยธิดา เงินทูล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายณัฐพงศ์ ศรีเมือง
พนักงานขับรถยนต์