:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมเกียรติ เณรแก้ว
ประธานสภาเทศบาล
โทร.081-0432942
นางสาวพิมลพัชร บัวเชื้อ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.086-5892504
พันจ่าเอก สุพจน์ แสงทอง
เลขานุการสภาเทศบาล
โทร.086-9281816
นางจิรภัทร์ พุฒมาลา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-4742321
นายประทวน พรมเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.081-8872436
นายบำรุง ศรีจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.087-3050544
นายสุชล ใสสีสูบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.093-0471820
นายมานัส จันทร์คำ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร.089-4605633
นายพรพิษณุ วงศ์ษา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.084-4940900
นายสมศักดิ์ โมราลักษณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.083-8690604
นายสุดใจ อินทร์ศิริ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.087-2016371
ร้อยตรีสันติ ฟ้ากระจ่าง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร.081-0713159