ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ] - 13 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 125 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ] - 13 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ 2 พ.ศ. ๒๕๔๗ ] - 13 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 203 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯลฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ] - 13 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ] - 12 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
[ ดาวน์โหลด-->ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ] - 12 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
[ ดาวน์โหลด-->พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ] - 12 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 196 คน
[ ดาวน์โหลด-->พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ] - 12 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 9 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557