เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
  ห้ามเผาป่าเด็ดขาด 90 วัน ข่าววันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว
ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 12 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ] - 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->NO GIFT POLICY งดให้ งดรับ ของขวัญและของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล ] - 15 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด--> เรื่่อง ห้ามทิ้งขยะมูลฝอย บนถนน คูคลองหรือสถานที่สาธารณะ ] - 09 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
จำนวนประกาศทั้งหมด : 112 รายการ 
ดูเอกสารประกาศทั้งหมดของเทศบาล
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลงิ้วงาม
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร ประจำปี 2562 ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ] - 13 กรกฏาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 18 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
[ ดาวน์โหลด-->เรียกประชุมสภาและประกาศประชุมสภาเทสบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ] - 25 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
[ ดาวน์โหลด-->7.บันทึกการประชุม-สมัย-สามัญ-1-14-กุมภาพัธ์-2563 ] - 21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
จำนวนข้อมูลข่าวสารทั้งหมด : 34 รายการ 
ดูเอกสารข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของเทศบาล
กิจกรรมงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victim) ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 39 คน
 
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 21 ตุลาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 31 คน
 
กิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านทุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ประจำปี2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 48 คน
 
โครงการยกระดับศูนย์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ดิตถ์(ศูนย์สารพัดนึก)ประจำปี 2564 อ่านต่อ
ข่าววันที่ 24 สิงหาคม 2564 โดย Webmaster อ่านแล้ว 27 คน
 
 จำนวนภาพกิจกรรมทั้งหมด : 196 กิจกรรม
ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 3) ] - 09 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. เริ่มบ้านนายเทียบ วงษ์รี-บ้านนางไข่ เทียมรอด ม.1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล. สายข้างวัดปากฝาง - แม่น้ำน่าน (โครงการต่อเนื่อง) หมู่ที่ 12 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1172 รายการ
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 ] - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565 ] - 04 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) ] - 04 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 152 รายการ
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557