ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ] - 20 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2565 ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ประจำเดือน 12/2564 ] - 04 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2565 ] - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ] - 24 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 14 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ] - 02 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมฯ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ] - 03 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลการตรวจพัสดุประจำปี 2564 ] - 14 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 12 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) ประจำปี 2564 ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2564 - กันยายน 25643) ประจำปี 2564 ] - 05 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 ] - 01 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565 ] - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 30 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 ] - 03 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 09 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ] - 02 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 02 กรกฏาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 142 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557