ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (002/2565) ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (001/2565) ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ] - 01 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2565 ] - 05 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2565 - เดือนมิถุนายน 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565 ] - 04 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2565) ] - 04 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ] - 04 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน ] - 05 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 ] - 01 เมษายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ] - 03 มีนาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2565 ] - 03 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ] - 20 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2564 - เดือนธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 07 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1 )ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ] - 04 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 - เดือนมีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ] - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 24 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 14 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ] - 02 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุเกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมฯ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ] - 10 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร 1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ] - 03 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ] - 26 ตุลาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 155 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557