ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้างถนนคสล. สายบ้านนายสวาท โค้สี หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม ] - 29 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ก.ค. 61 ] - 26 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์บริการคนพิการ ตำบลงิ้วงาม จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ,เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีนฯ จำนวน 2 แห่ง ] - 25 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามคลองร้องหมาผี ฯ ม.5 ต.งิ้วงาม ] - 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายบ้านนางหวั่น ป๊อกแป๊กฯ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม ] - 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมฯ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม ] - 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานปรับปรุงถนนดินลูกรัง จำนวน 5 แห่ง ] - 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ฯ จำนวน 6 แห่ง ] - 19 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเจาะจง ] - 18 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 แห่ง ] - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน ฯ หมู่ที่ 16 ต.งิ้วงาม ] - 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน ฯ หมู่ที่ 7 ต.งิ้วงาม ] - 30 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 1/2561 ] - 11 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส 416-55-013 ] - 11 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ ] - 03 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557