ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้งกำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุกัณฑ์ 478-58-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาาและซ่อมแซมรถบรรทุกทะเบียน 81-1408 อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ใช้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ไดัรับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำ จำนวน 1 รายการ ] - 30 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 | 10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557