ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ] - 20 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุอื่น(วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน 16 รายการ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดย วิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล ห้องน้ำสาธารณะของสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 12 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสนามกีฬา ตามโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน ตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวแอสฟัลท์ฯ ม.5 ] - 16 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก ] - 01 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะสำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฏฉพาะเจาจง ] - 27 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระยาพิชัยองค์ใหญ่พร้อมตู้ครอบกระจก (ของสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพัง ห้วยน้ำไผ่ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำเหมืองใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนมิตรภาพที่ 39 หมู่ที่16 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 70 เล่ม ] - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังแก่บุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2561 ] - 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557