ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวลาดยางแอสหัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายปรีชา ม่วงศรีศักดิ์ - บ้านนายส่ง ศรีชัย หมู่ที่่ 1 ตำบลงิ้วงาม อำเภเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 12 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5022 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายสุพจน์ แก้วแสงจันทร์ หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 03 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดประดับตกแต่งสถานที่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562 จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 119 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-004 (เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 1045-วัดใหม่ช่องลม) หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 10 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังไฟฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้ หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตหรัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-004 (เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1045 - วัดใหม่ช่องลม หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ] - 02 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ๋อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อเหล็กส่งน้ำพลังฟ้า สถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านวังขอนใต้ หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 03 มกราคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 23 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 756 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 21 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557