ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ชนิดในสัตว์)พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจจง ] - 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มอัดสันกาว แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จำนวน 3 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถยนต์โดยสารปรับอากาศVIP 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน3คัน ] - 24 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ทะเบียน 1กข 1683 อุตรดิตถ์ ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4เครื่อง ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี 2562 ] - 23 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี2562 ] - 21 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี2562 ] - 18 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทางของทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 รายการ ] - 11 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ] - 08 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมง 745 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน ] - 07 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 ป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 25 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2562 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8107 รหัสครุภัณฑ์ 005-52-001 ] - 24 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลงิ้วงาม จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5022 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557