ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 ] - 18 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน16รายการ ] - 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนางบุญมี ค้ำชู - บ้านนาโสภณ สั่งสอน บ้านปากฝาง หมู่ที่ 9 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายบุญนาค คงศิริ - บ้านนางรัตนา พูลทวี บ้านปากฝาง หมู่ที่ 8 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนางผกา พรมโสภา - บ้านนางนารี รัตนพันธ์ บ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายเสน่ห์ พุ่มอำไพ-บ้านนายสนั่น เวรุริยะ บ้านวังขอน หมู่ที่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายไพฑรูย์ ไพรสารี-บ้านนายสำราญ เข็มเพ็ชร บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE สายรพ.สต.วังสีสูบบ้านวังสีสูบ หมู่ที่2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 97รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 28 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยเฉพาะเจาะจง ] - 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 27 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำ คลส.ข้างวัดใหม่ช่องลม หมู่ที่ 2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง พร้อมข้อต่อหัวท้าย ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจปัสวะและอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเสพติด จำนวน 1 รายการ ] - 18 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลุกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557