ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุอุปกรณ์ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 รากยาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะ หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม ] - 03 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณข้างวัดใหม่ช่องลม หมู่ที่ 2 ] - 03 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 แห่ง ] - 03 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญญลักษณ์ วปร.(รัชกาลที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2562 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร ] - 26 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบ ผท.1, ผท.4 และ ผท.5 จำนวน 6,000 แผ่น ] - 25 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอื่นๆ (สารส้มใส ชนิดก้อน) ] - 25 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการจัดกิจกรรม "วันเทศบาล" จำนวน 2 รายการ ] - 18 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์อาเซียน จำนวน 1ชุด ] - 18 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 01 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียครติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจวะจง ] - 25 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 6 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557