ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ] - 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ] - 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามคลองร้องหมาผี หลังบุญมีฟาร์ม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ ] - 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนายหวั่น ป๊อกแป๊ก ถึงนา นายสอน ขมัก บ้านน้ำไผ่ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 29 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงิ้วงาม เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 ชุด ] - 26 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 24 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำพวงมาลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2562 ] - 01 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านและจดมาตรน้ำประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมของเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกน้ำและประจำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการของเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาการณ์โรงคัดแยกขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านไร่กล้วย จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557