ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พื้นที่หมู่ที่ 4,15 ต.งิ้วงาม ] - 21 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 8 แห่ง ] - 18 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 127 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 แห่ง ] - 18 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมพร้อมวางท่อคสล. พื้นที่หมุ่ที่ 6 ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 7 ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังและท่อลอดเหลี่ยม คสล. พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.ุอุตรดิตถ์ ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 96 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมวางท่อคสล. พื้นที่หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 03 ธันวาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 98 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 16 เทศบาลตำบลงิ้วงาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ] - 20 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 314 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างระบบปาขนาดใหญ่หมู่ที่ 16 บ้านวังสีสูบ ต.งิ้วงาม ] - 20 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 97 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ] - 16 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างอาคารบรรเทาสาธารณภัย ] - 16 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 83 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างห้องเก็บของ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 89 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม ] - 15 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 103 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ] - 24 กันยายน 2557 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ] - 29 สิงหาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557