ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.งิ้วงาม ] - 24 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ] - 13 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ] - 13 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ] - 14 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างงานวางท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 16 ตำบลงิ้วงาม ] - 14 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้าง ] - 02 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 105 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปากฝาง - วังขอนใต้ ] - 29 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปากฝาง - วังขอนใต้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 29 มิถุนายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ] - 29 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ] - 29 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 92 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 12 ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถังน้ำใส หมู่ที่ 1 ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างถนนคสล. จำนวน 7 สาย ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 สาย พื้นที่ตำบลงิ้วงาม ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถังน้ำใส ขนาด 100 ลบ.ม. พร้อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งชนิดมีหน้าแปลน หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายนำ้คสล. พร้อมวางท่อคสล. หมู่ที่ 12 ต.งิ้วงาม ] - 27 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานขุดลอกลำเหมือง จำนวน 5 สาย ] - 22 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 70 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำเหมือง จำนวน 5 สาย ] - 22 เมษายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างคลองดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำบ้านปากฝาง - วังขอนใต้ ] - 10 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง รวม 6 โครงการลานคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 10 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการขยายคลองสางน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากฝาง - วังขอนใต้ ตำบลงิ้วงาม อำเภเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 09 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างลาน คสจ. พร้อมรางระบาลน้ำบริเวณ เทศบาลตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 09 มีนาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอน ม.10 ต.งิ้วงาม ] - 21 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.ม.4,15 ] - 21 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 78 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อคสล. พร้อมบ่อพักตกตะกอน ในลำเหมืองใหม่ พื้นที่หมุู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม ] - 21 มกราคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 87 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557