ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ อต.ถ.27-006 สายบ้านงิ้วงาม - บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-007 สายบ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 ] - 04 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-006 บ้านงิ้วงาม - บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-007 บ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.2 ] - 18 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำพวงมาลาฯ ] - 17 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯวันปิยมหาราช ประจำปี2560 ] - 17 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี2561 ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณวันสิ้นเดือนกันยายน2560 ] - 03 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ] - 26 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถประจำรถบรรทุกขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานเดินน้ำประจำสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าบ้านไร่กล้วยและบ้านปากฝาง-วังขอนใต้ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านและจดมาตรน้ำประปาม.3,4,13,15 ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล สังกัดกองคลัง ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำสถานที่ราชการ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยประจำโรงคัดแยกขยะ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการพนักงานดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ราชการ ] - 29 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557