ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง พื้นที่หมู่ที่ 13,4,5 ต.งิ้วงาม ] - 09 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายทา คำร่วง ม.10-14 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางศรีนวน อินอ่อน ม.14 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นฯ ม.8 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านส.ต.อ.เดโชพลฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุรัตน์ ฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพันเทพฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางเสมียน จุมปี ม.2ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ลำห้วยห้า บริเวณที่นานายสงน กลัดเจริญ ม.3 ต.งิ้วงาม ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 บริเวณคลองผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 343 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยห้า(บริเวณที่นานายสงน กลัดเจริญ) หมูที่ 3 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 260 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองผึ้ง หมูํที่ 1 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 270 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 58 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนฯ หมู่ที่ 10 ] - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 88 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการว่างท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนฯ หมู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม ] - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ] - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 109 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ] - 01 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 95 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังสีสูบ - หมู่ที่1-2 พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 81 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศาสอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังสีสูบ - หมู่ที่ 1-2 พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 71 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่นาล้อม หมุู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 455 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 |  19 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557