ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนางเสมียน จุมปี ม.2ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 ลำห้วยห้า บริเวณที่นานายสงน กลัดเจริญ ม.3 ต.งิ้วงาม ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น มข 2527 บริเวณคลองผึ้ง หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 2 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 340 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยห้า(บริเวณที่นานายสงน กลัดเจริญ) หมูที่ 3 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 256 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างฝายน้ำล้น บริเวณคลองผึ้ง หมูํที่ 1 ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 266 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านวังสีสูบ ] - 24 มิถุนายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินราคากลางงานวางท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนฯ หมู่ที่ 10 ] - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการว่างท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนฯ หมู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม ] - 15 มกราคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559 ] - 01 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 105 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558 ] - 01 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังสีสูบ - หมู่ที่1-2 พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 76 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศาสอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังสีสูบ - หมู่ที่ 1-2 พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่นาล้อม หมุู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศาสอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 63 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่อนกลาง - บ้านใหม่นาล้อม หมุ่ที่ 15 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 65 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศาสอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่อนกลาง - บ้านใหม่นาล้อม หมุ่ที่ 15 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านป่าคา หมู่ที่ 14 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศาสอบราคาจ้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายบ้านป่าคา หมู่ที่ 14 ตำบลงิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงเงินที่ได้รับจัดสรรโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางวังสีสูบ - หมู่ที่1-2 พื้นที่หมู่ที่ 1,2 ต.งิ้วงาม ] - 05 ตุลาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านปากฝาง-วังขอนใต้ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 16 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการขยายคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำปากฝาง-วังขอนใต้ ] - 16 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ วัน เวลา และสถานที่ตรวจรับงานจ้างงานก่อสร้างถังน้ำใส พื้นที่หมู่ที่ 1 ] - 24 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557