ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย(พนักงานปฏิบัติการฉุกเฉิน) จำนวน 2 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านของเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 4 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบติงานระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ] - 28 กันยายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ] - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2560 ] - 31 มกราคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ] - 28 กันยายน 2559 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ ] - 17 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิคฯ จำนวน 1 คัน โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ] - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชินดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนฯ ] - 06 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตางรางแสดวงเงินงบประมาณฯ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำฯ ] - 29 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.3 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 59 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8,9 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.4 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินก่อสร้างถนนคอนกรตเสริมเหล็ก ม.8 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ม2,3 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 ] - 05 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง ในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 20 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 68 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 3 ช่วง พื้นที่หมู่ที่ 13,4,5 ต.งิ้วงาม ] - 09 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 56 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายทา คำร่วง ม.10-14 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางศรีนวน อินอ่อน ม.14 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นฯ ม.8 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านส.ต.อ.เดโชพลฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสุรัตน์ ฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางกำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพันเทพฯ ม.1 ต.งิ้วงาม ] - 08 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557