ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเกลือกงานจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 17 รายการ ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน 5316 อุตรดิตถ์ ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมคลองดินรับส่งน้ำพลังไฟฟ้า ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ] - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 ] - 19 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ] - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ] - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ ] - 14 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดจ้างทำป้ายกำหนดชำราะภาษีประจำปี 2561 ] - 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ] - 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 400 เล่ม ] - 13 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(อุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 รายการ) ] - 12 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาตรวจปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ ] - 12 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ] - 06 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยฯ ] - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ] - 30 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ] - 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำสถานีสูบน้ำ(ฤดูนาปรัง) ] - 29 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าคันคลองส่งน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 2 สถานี ] - 27 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ ] - 24 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-006 สายบ้านงิ้วงาม - ห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ] - 24 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ] - 23 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 53 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557