ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประชาสัมพันธ์ กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 54 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 12 รายการ ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ] - 23 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานคามระเบียบงานสารบรรณ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมฯ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กยม 784 และ กข 1683 ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดเกณฑืการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 61 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ] - 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ] - 12 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) ] - 09 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ] - 09 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปท้ายอะคีลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตู้ไฟจราจร ] - 03 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณฝายน้ำล้น ห้วยคลองตัน หมู่ที่ 13 ต.งิ้วงาม ] - 03 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเพชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 29 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 52 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ ] - 28 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 50 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำสถานที่ตั้งจุดตรวจ ] - 27 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ] - 27 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557