ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ] - 09 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ] - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศชี้แจงข้อสอบถาม งานปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-007 สายบ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 08 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ] - 07 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังขอน-บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ] - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านงิ้วงาม-บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ] - 06 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด ] - 02 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 20 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 02 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่ อต.ถ.27-006 สายบ้านงิ้วงาม - บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-007 สายบ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 30 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2560 ] - 04 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-006 บ้านงิ้วงาม - บ้านห้วยพูนก หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อตถ.27-007 บ้านวังขอน - บ้านร้องหมาผี หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล ) ขนาด 1 ตัน ] - 27 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ม.2 ] - 18 ตุลาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557