ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะสำหรับโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฏฉพาะเจาจง ] - 27 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระยาพิชัยองค์ใหญ่พร้อมตู้ครอบกระจก (ของสมนาคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างกำแพงป้องกันตลิ่งพัง ห้วยน้ำไผ่ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำเหมืองใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 10 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนมิตรภาพที่ 39 หมู่ที่16 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ จำนวน 70 เล่ม ] - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคลังแก่บุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ปีงบประมาณ 2561 ] - 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 48 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้งกำจัดสิ่งปฏิกูล ภายในอาคารบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมสัมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาลตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2561 ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 51 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 41 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ รหัสครุกัณฑ์ 478-58-006 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักาาและซ่อมแซมรถบรรทุกทะเบียน 81-1408 อต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ใช้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาซ๋อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 33 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 49 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 31 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ไดัรับการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่เดินน้ำ จำนวน 1 รายการ ] - 30 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557