ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารประการบรรยายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานคามระเบียบงานสารบรรณ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมฯ ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กยม 784 และ กข 1683 ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดเกณฑืการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561 ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ] - 17 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ] - 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ ] - 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ ] - 12 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 (ต.ค.60-ธ.ค.60) ] - 09 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ ] - 09 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 28 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปท้ายอะคีลิค พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตู้ไฟจราจร ] - 03 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณฝายน้ำล้น ห้วยคลองตัน หมู่ที่ 13 ต.งิ้วงาม ] - 03 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเพชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ] - 29 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ ] - 28 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างจัดทำสถานที่ตั้งจุดตรวจ ] - 27 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รณรงค์ ] - 27 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 31 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเกลือกงานจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 17 รายการ ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำทะเบียน 5316 อุตรดิตถ์ ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมคลองดินรับส่งน้ำพลังไฟฟ้า ] - 26 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 80 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 32 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม ] - 25 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 30 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ] - 20 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 ] - 19 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 29 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ] - 15 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 46 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 421 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557