ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2561 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง ] - 03 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัย์สิน โดยวิธีเแพาะเจาะจง ] - 03 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 44 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะอันตรายในชุมชน ประจำปี 2561 ] - 03 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านนายลำ ศิริอ่วมฯ หมู่ที่16 ต.งิ้วงาม ] - 30 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบ้านนางมณีฯ หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม ] - 30 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางาน จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ ] - 30 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 22 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 27 เครื่อง ] - 25 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกงานจ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 19 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ ] - 20 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2,200 โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 43 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุกขยะ) ทะเบียน 80-8407 อุตรดิตถ์ โดยวิธีฌฉพาะเจาะจง ] - 19 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 42 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ] - 19 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย หมายเลขทะเบียน บท 7279 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 40 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณคอสะพานข้ามหัวยห้าหมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนิกร สารแก้ว ถึง บ้านนางละออ ละอองเนตร หมู่ที่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-011(สายตลาดนัดแม่คำมี)หมู่ที่ 8 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนางเปีย เชื้อดีสืบฯ หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 37 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายโสภณ สั่งสอน ถึงบ้านนายลี้ ทาจ๋อย หมู่ที่ 9 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 34 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายเจริญ สุขโชติถึง บ้านนางหลั่น แก้วหา หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 35 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 27 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2561 ] - 03 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนบริเวณข้างถนนที่นางสมบูรณ์ จันทร์คำ ม.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 39 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานท่อคสล.พร้อมบ่อพักตกตะกอนบริเวณหลังโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง-แม่น้ำน่าน ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 36 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ มีศิริพันธ์ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายวิเชียร ใสสีสูบ ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 26 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557