ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 17 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-8107 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดปากฝาง-ทางลงแม่น้ำ หมู่ที่ 12 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 14 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ชี้แจงข้อสอบถามการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนนางจำนงค์ เวรุริยะ - นานายสนั่น เข็มเพ็ชร หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไปบริษัทหล่อวัฒา จำกัด หมู่ที่ 4 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 09 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับติดกระจก และป้ายรายนามผู้บริหาร จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ] - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 กันยายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างประกาศและร่างเอกสารประกาวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ] - 26 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 38 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ] - 26 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ(กระดาษถ่ายเอกสาร A4)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลงิ้วงาม รหัสทรัพย์สิน 005-48-001 ] - 16 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1001 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 8 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557