ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ รุ่น baother จำนวน 1 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 ] - 03 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์กิจกรรมเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2,450 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะ ] - 02 ธันวาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเลื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 ป้าย ] - 26 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2563 ] - 19 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 15 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ] - 15 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น ๆ (อุปกรณ์ประป่) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 07 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191 บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน 12 สายทาง ] - 01 พฤศจิกายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำพวงมาลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่และตกแต่งซุ้มเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 รายการ (ราละเอียดตามที่ทางเทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 ] - 07 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ] - 01 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังภายในตำบลงิ้วงาม จำนวน 12 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งคลองริด บริเวณในซอย 191 บ้านวังสีสูบ หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 ตุลาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 579 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557