ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างเหมาบริการตัดหญ้าบริเวณคันคลองรับน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการต่างๆ(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม ชนิดก้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มบ้านนางจำปี แก้วเปี้ย-บ้านนายกมล สอนแก้ว หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 17 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(ถังขยะ) จำนวน 100 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ] - 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับพัสดุ งานจัดซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด ] - 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงดัดแปลงอาคารห้องประชุมต่อเติมห้องน้ำ จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 10 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 44 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอื่น จำนวน 1 รายการ ] - 09 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านผู้พิการ จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 01 มิถุนายน 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565(ครั้งที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1209 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 |  46 |  47 |  48 |  49 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557