ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ ] - 19 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 19 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 479-58-009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซ่มรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บฉ 5022 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าไหล่ทางของทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 สายทางในพื้นที่ตำบลงิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำซุ้มเทิดพระเกียรติฯจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเจาะจง ] - 08 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืดในแหล่งชุม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราค งานจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ] - 01 สิงหาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่พนักงานวิทยุุประจำศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ จำนวน 10 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 26 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับศูนย์บริการตนพิการ ตำบลงิ้วงาม จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณสวนนางสุดใจ ใสยิ่ง พื้นที่หมู่ที่ 12 ต.งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินซ่อมแซมถนนลูกรัง พื้นที่หมู่ที่ 16 ต.งิ้วงาม ] - 18 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับฝึกอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 9 อัตรา โดยวิธีเแพาะเจาะจง ] - 11 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กรบ 480 อุตรดติถ์ และรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ท 2899 อุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กมง 745 อุตรดิตถ์ และรถซาเล้ง (3 ล้อ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 02 กรกฏาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 535 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557