ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชนิดในสัตว์ จำนวน 2,598 โดส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 เมษายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ิองปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลงิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน กมง 745 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 11 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อผ้าใบพลาสติกสีฟ้า-ขาว จำนวน 19 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ผลคะแนนการเลือกตั้งฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 01 มีนาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำแบบตราประทับบัตรเลือกตั้งสมาชิดสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซืั้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย บธ 7279 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล กองการศึกษาเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 907 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 10 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557