ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม ม.15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 25 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ] - 14 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ชี้แจงสอบถามประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ฯ ] - 13 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 แห่ง ] - 07 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะ หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม ] - 07 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลสัตว์และนำบันทึกข้อมูลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาจง ] - 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ ] - 06 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บะ 7279 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 มิถุนายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเว็ปไซด์ของเทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม ยกเลกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริวเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม หมู่ที่ 15 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding ] - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายไวนิลฯ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างอัดบรรจุเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง งานเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete จำนวน 6 แห่ง ] - 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ] - 21 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมรั้วรอบบริเวณโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 16 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 15 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 505 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557