ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-8107 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดล้อมและส่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากฝาง - วังขอนใต้ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 04 มกราคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุอุปกรณ์ประปา) จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 25 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงโม่งหินเก่า บ้านน้ำไผ่ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 24 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจัดเก็บขยะประจำรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2564 ป้ายไวนิลฯ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 13 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมิตรภาพที่ 39 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 04 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ] - 01 ธันวาคม 2563 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-56-018 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2564 จำนวน 2,450 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้า และตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 871 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 16 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557