ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์อาเซียน จำนวน 1ชุด ] - 18 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 0 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ] - 09 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 01 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 5316 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียครติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจวะจง ] - 25 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเครื่อง ขนาด 6 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 18 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 20 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน ประชาชนตำบลงิ้วงาม ประจำปี 2562 ] - 18 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน16รายการ ] - 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 2 เที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนางบุญมี ค้ำชู - บ้านนาโสภณ สั่งสอน บ้านปากฝาง หมู่ที่ 9 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายบุญนาค คงศิริ - บ้านนางรัตนา พูลทวี บ้านปากฝาง หมู่ที่ 8 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนางผกา พรมโสภา - บ้านนางนารี รัตนพันธ์ บ้านวังขอน หมู่ที่ 6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายเสน่ห์ พุ่มอำไพ-บ้านนายสนั่น เวรุริยะ บ้านวังขอน หมู่ที่ 7 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE ซอยบ้านนายไพฑรูย์ ไพรสารี-บ้านนายสำราญ เข็มเพ็ชร บ้านไร่กล้วย หมู่ที่ 3 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHLTIC CONCRETE สายรพ.สต.วังสีสูบบ้านวังสีสูบ หมู่ที่2 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ (แบตเตอรี่) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กง 2137 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 12 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 97รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 08 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 7 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 07 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 6 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 466 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557