ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนดินลูกรังพื้นที่ตำบลงิ้วงาม จำนวน 7 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ 5022 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บธ 7279 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 14 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าบริเวณคันคลองรับน้ำพลังไฟฟ้า จำนวน 2 สถานีสูบน้ำ โดยวิธีเแพาะเจาะจง ] - 13 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 2137 อต. ] - 06 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุประปา จำนวน 16 รายการ) ] - 06 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 4 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล ห้องน้ำสาธารณะและห้องน้ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 03 ธันวาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยเฉพาะเจาะจง ] - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฏิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปี 2562 จำนวน 2,350 ฉบับ ] - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 8 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ] - 27 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 1 เครื่อง ] - 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 5 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ] - 26 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษีประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 23 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ข้ามคลองร้องหมาผี หลังบุญมีฟาร์ม หมู่ที่ 5 ต.งิ้วงาม ] - 21 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ ] - 19 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ ] - 13 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลงิ้วงาม ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 31 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายบ้านนายหวั่น ป๊อกแป๊ก ถึงนา นายสอน ขมัก บ้านน้ำไผ่ หมู่ที่ 11 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ] - 29 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงิ้วงาม เทศบาลตำบลงิ้วงาม จำนวน 1 ชุด ] - 26 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศ เทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่องเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 15 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดทำพวงมาลา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 407 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 14 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557