ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

รายการจัดซื้อ - จัดจ้าง
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศบัญชีปรับปรุงแก้ไขและกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 (แก้ไขเพิ่มเติม) ] - 21 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 2 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ(วัสดุอุปกร์ประปา) จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 19 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 3 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต ของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 06 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 10 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-1408 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 05 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 9 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา การตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวลาดยาง ASPHALTIC CONCRETE รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.27-003 ทางหลางหมายเลข 1045 ตอนเขตต่อเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินฯ 1045 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลงิ้ว ] - 04 มกราคม 2565 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานดูแลรักษาการณ์โรงคัดแยกขยะ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ 80-8107 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน) ] ] - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 เทศบาลตำบลงิ้วงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 11 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 28 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 12 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 27 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต จำนวน 3 สถานี ] - 27 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 17 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 22 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-8107 อุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 21 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 13 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 17 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 14 คน
[ ดาวน์โหลด-->ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 สถานี) ] - 17 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 21 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 16 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเดินน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 14 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 16 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 13 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 09 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 19 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพกู้ภัย ทะเบียน บธ 7279 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 03 ธันวาคม 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำปฎิทินเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดหญ้าบริเวณคันคลองรับพลังไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 3 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติหน้าที่สำรวจข้อมูลสัตว์และบันทึกข้อมูลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
[ ดาวน์โหลด-->ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ] - 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้อ่าน 18 คน
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1118 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |  43 |  44 |  45 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557