:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบฟอร์มจัดทำแผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 5 ต.ค. 66
2 แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน 23 ก.ย. 65
3 แบบรับรองสถานของครัวเรือน 23 ก.ย. 65
4 แบบคำร้องขอคัดค้าน 23 ก.ย. 65
5 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23 ก.ย. 65
6 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
7 คำขอจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22 ก.ย. 65
8 แบบคำขอตรวจเอกสาร รับรองสำเนาเอกสาร ใบแทน 22 ก.ย. 65
9 แบบคำร้องทะเบียนพาณิชย์ 22 ก.ย. 65
10 หนังสือมอบอำนาจ 22 ก.ย. 65