:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้วงาม//วิสัยทัศน์ : งิ้วงามน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมประเพณี มีชุมชนเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง//ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ : 055-448386 อีเมล์ : saraban@ngew-ngam.go.th
ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำร้องแจ้งปลดป้าย-เปลี่ยนแปลงป้าย 29 ก.ย. 65
2 แบบคำขอยกเลิกรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลงิ้วงาม 29 ก.ย. 65
3 แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.1 26 ก.ย. 65
4 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 26 ก.ย. 65
5 หนังสือบริจาค/อุทิศเงินให้แก่ เทศบาลตำบลงิ้วงาม 26 ก.ย. 65