ประชาสัมพันธ์
กฎหมาย แผนและงบประมาณ

 

 

กิจการสภา
[ ดาวน์โหลด--> เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 24 พฤศจิกายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 13 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 13 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 22 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 24 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 22 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 13 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงามสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 13 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 22 ธันวาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 17 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 27 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 27 กันยายน 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 20 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ] - 20 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 30 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 30 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 ] - 20 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> ประกาศสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เรื่อง เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 30 สิงหาคม 2564
[ ดาวน์โหลด--> บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ] - 30 สิงหาคม 2564
จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557