เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         เกี่ยวกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ   จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 2681 คน
    
แนวคิดในการจัดทำวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (ระยะ 5 ปี)

     การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา เป็นการกำหนดทิศทาง
และแนวทางการพัฒนาที่มองออกไปในอนาคต โดยมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และ
ความสามารถขององค์กรที่จะผลักดันให้การพัฒนาไปสู่จุดหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้

 1. เป็นการมองออกไปในอนาคตและมีกลยุทธ์รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต

 2. ต้องสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดต่าง ๆ ของพื้นที่ มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ
 อุปสรรคบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีอยู่

 3. เป็นการมองปัญหาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน

 4. เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

     เทศบาลตำบลงิ้วงามได้ดำเนินการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลงิ้วงามระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2558 – 2562) 
 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                   “ คุณภาพชีวิตดี  ถิ่นประเพณีน่าชม  ชุมชนเข็มแข็ง ร่วมแรงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืน ”      
 

 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อย่างมีประสิทธิภาพ

 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่

 พัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

 ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่

 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
        วัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลงิ้วงามกำหนดได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การพัฒนา ดังนี้

 1.     เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

 2.   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ได้รับบริการสาธารณะสุขอย่างทั่วถึง

 3.    มีความพร้อมในการพัฒนา ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง

 4.    ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ จุดขายสามารถสร้างรายรายสู่ชุมชน


 5.   ชุมชนและทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม ในการร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบ ร้อย สวยงาม

 6.    ชุมชนเกิดการเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรม ได้รับการสืบสานให้คงอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดและ
พัฒนา เป็นนวัตกรรม

 7.    การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลประชาชน
มีส่วนร่วมและได้รับ บริการอย่างเป็นธรรม

 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                          

 1.      ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน
 2.     ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ
 3.     ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม
 4.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและฝั่ริมแม่น้ำ
 5.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค
 6.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร


 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

 1.      พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
 2.     ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและการอนามัย
 3.     พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา
 4.     ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ


 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบภายใน

 1.    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัย
 2.   ส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติด


 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

 1.      ส่งเสริมการท่องเที่ยว
 2.     ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนการนำความรู้และนวัตกรรมมาใช้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้ และเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
 1.      การป้องกันและดูแลรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2.     การบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย


 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้าน ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 1.      อนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองและสังคมที่ดี
           
 1. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

 2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน  ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

 3. ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
และการให้บริการประชาชน

 4. ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน
ผู้ลงข้อมูล : Webmaster     
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 4 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557