เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         เกี่ยวกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สภาพทั่วไป   จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 6372 คน
    

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลงิ้วงาม

สภาพทางภูมิศาสตร์

    ลักษณะภูมิประเทศของ  เทศบาลตำบลงิ้วงาม เป็นพื้นที่ราบ และลูกคลื่นลอนตื้น ลอนลึก และเป็นที่ราบสูง แต่ปัจจุบันได้
กลายเป็นสภาพพื้นที่ราบมากกว่า 80% ของพื้นที่เนื่องจากเกษตรกรได้แปลงเป็นพื้นที่ทางการเกษตร  เช่น  ทำนา  ทำไร่
ทำสวน  ลักษณะภูมิประเทศของตำบลงิ้วงามสามารถแบ่งได้เป็น  3  ลักษณะ  คือ

 1.  ลักษณะพื้นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง  ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ  80%  และใช้ประโยชน์ในการทำนาปลูกพืชไร่และเกษตรกรรมอื่น ๆ
 
 2.  ลักษณะพื้นที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ จะอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านส่วนใหญ่ทำใช้ประโยชน์ในการเกษตร  พืชผัก  ข้าวโพดและสวนผลไม้

 3.  ลักษณะพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดหรือพื้นที่เนินเขา พื้นที่ลักษณะนี้จะอยู่ทางทิศตะวันตกของตำบลมี
การใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชไร่

 ตำบลงิ้วงาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
 ทิศเหนือ       ติดต่อกับ ตำบลขุนฝาง
 
 ทิศใต้               ติดต่อกับ ตำบลคุ้งตะเภา
 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ตำบลผาจุก
 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ตำบลท่าเสา และตำบลน้ำริด

 แผนที่เขตการปกครองของเทศบาลตำบลงิ้วงาม


 การทะเบียนราษฎร

  การปกครอง      ตำบลงิ้วงาม แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  16 หมู่บ้าน  แยกเป็น

        หมู่ที่  1     บ้านวังสีสูบ   ปกครองโดย นางสาวโสภิตา  วงษ์รีย์
  หมู่ที่  2     บ้านวังสีสูบ   ปกครองโดย นายสมศักดิ์  ครอบครอง
  หมู่ที่  3     บ้านไร่กล้วย  ปกครองโดย นายเศรษฐพงษ์  วงศ์เปี่ยม
  หมู่ที่  4     บ้านงิ้วงาม    ปกครองโดย นายเอกกมล  มาอินทร์
  หมู่ที่  5     บ้านงิ้วงาม    ปกครองโดย นางณิชาพัฒน์  มณีนุท
  หมู่ที่  6     บ้านวังขอน   ปกครองโดย นายเกียรติชัย  ศรีสกุล
  หมู่ที่  7     บ้านวังขอน   ปกครองโดย นายชัชดล  สีสกุล
  หมู่ที่  8     บ้านปากฝาง  ปกครองโดย นางน้ำทิพย์  บุญสมัคร
  หมู่ที่  9     บ้านปากฝาง  ปกครองโดย นางสาววิไลวรรณ  เกตุมิตร
  หมู่ที่  10   บ้านปากฝาง  ปกครองโดย นายสำเริง  แก้วแก้ว
  หมู่ที่  11   บ้านน้ำไผ่     ปกครองโดย นายพีระดนย์  พรวนพรม
  หมู่ที่  12   บ้านปากฝาง  ปกครองโดย นายประณต  แดงจีนณ์
  หมู่ที่  13   บ้านไร่กล้วยเหนือ   ปกครองโดย นายสำเภา  เพ็งกุกุล
  หมู่ที่  14   บ้านปากฝาง   ปกครองโดย
  หมู่ที่  15   บ้านงิ้วงาม     ปกครองโดย นายชัชชัย บุญคำสว่าง
  หมู่ที่  16   บ้านวังสีสูบ    ปกครองโดย นายลำดวน  วงษ์หล้า

      มีประชากรทั้งสิ้น  9,112 คน  4,119 ครัวเรือน  แยกเป็นประชากรชาย  4,338  คน  ประชากรหญิง  4,774  คน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต์ (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ถึง 13 กันยายน 2564)

ข้อมูล :  จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   การตรวจสอบบ้านจากทะเบียนบ้าน  
           ที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2564


สภาพภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ

 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือน  มีนาคม  ถึง เดือนมิถุนายนมีสภาพอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิโดยเฉลี่ย
 ประมาณ  40  องศาเซลเซียส

 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน  กรกฎาคม  ถึง  เดือน  ตุลาคม  มีฝนตกชุกหนาแน่น  ปริมาณน้ำฝนโดย
 เฉลี่ยประมาณ  1,200  มิลลิเมตร

 ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์  มีสภาพอากาศหนาว ถึง หนาวจัด อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยู่
 ระหว่าง 16  องศาเซลเซียส  และลดต่ำ จนถึง  6  องศาเซลเซียส

การตั้งถิ่นฐาน

 การตั้งถิ่นฐานของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม  พบว่าส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนตามเส้นทางคมนาคม 

การประกอบอาชีพ

- ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตร ประมาณ 11.94  %
- ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประมาณ 7.05  %
- พนักงานรัฐวิสาหกกิจ/พนักงานบริษัท ประมาณ  1.33  %
- รับจ้างทั่วไป ประมาณ 34.68  %
- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ประมาณ 10.52  %
- ไม่มีงานทำและกำลังเรียน เด็ก และผู้สูงอายุ ประมาณ 32.35  %
- อื่น ๆ ประมาณ  2.13  %
 การใช้ที่ดิน
รายละเอียดข้อมูลด้านการเกษตร

ชนิด

จำนวนเกษตรกร(ราย)

พื้นที่เพาะปลูก(ไร่)

ผลผลิต(ตัน)

หมายเหตุ

ข้าวนาปี

566

7,252.30

800

 

ข้าวนาปรัง

525

4,906.10

850

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

162

1,977

1,000

 

ถั่วลิสง

33

150

300

 สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 

  • มีเส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านในตำบลได้สะดวกทุกหมู่บ้าน
  • มีเส้นทางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ ถึง ตำบลงิ้วงาม รวมระยะทางประมาณ  9  กิโลเมตร

 

สภาพทางเศรษฐกิจ

           ปั๊มน้ำมัน     5     แห่ง
                     - หจก.พระแท่นการปิโตเลียม               ตั้งอยู่หมู่ที่ 8  บ้านวังขอน
                     - บริษัทปิโตรเลียม ไทยคอเปอร์ชั่น       ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  บ้านวังสีสูบ
                     - หจก.บรมอาสน์ค้าไม้                       ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านวังสีสูบ
                     - องค์การค้า สกสค.                          ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านวังสีสูบ
                     - บริษัท เวียงออยส์  จำกัด                  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านวังสีสูบ

           ปั้มก๊าซ      2      แห่ง
              - บริษัท วีแคร์อุตรดิตถ์ จำกัด (LPG)            ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ
               - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (NGV)         ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ
               * โรงสี                          8     แห่ง    (ข้อมูลการจัดเก็บภาษีประจำปี)
               * ร้านค้าปลีก                 69     แห่ง     (ข้อมูลการจัดเก็บภาษีประจำปี)
               * ร้านอาหาร                  32     แห่ง    (ข้อมูลการจัดเก็บภาษีประจำปี)
               
   * โรงงานอุตสาหกรรม         2     แห่ง
              - บริษัท ส.อรุณคอนกรีต จำกัด              ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านวังสีสูบ 
              - บริษัท หล่อวัฒนา จำกัด                     ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านงิ้วงาม

 สภาพทางสังคม 

       การศึกษา 
       โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตำบลงิ้วงาม

 

ลำดับ

ชื่อโรงเรียน

จำนวนนักเรียน  ( คน )

รวม

ก่อนประถม

ป.1

ป.2 

ป.3 

ป.4 

ป.5 

ป.6 

ม.1

ม.2 

ม.3 

1

โรงเรียนบ้านงิ้วงาม

17

5

21

12

15

13

18

-

-

-

101

2

โรงเรียนมิตรภาพที่  39

6

2

2

2

3

5

35

-

-

-

23

3

โรงเรียนวัดศรีธาราม

14

4

6

1

8

3

5

-

-

-

41

4

โรงเรียนบ้านน้ำไผ่  

6

1

2

3

4

2

5

-

-

-

23

5

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง

33

21

29

24

30

34

29

40

54

38

332

รวม 

76

33

60

42

60

57

92

40

54

36

520


      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลงิ้วงาม

ลำดับที่

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จำนวนนักเรียน  ( คน )

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

1

โรงเรียนบ้านงิ้วงาม

16

8

 

2

โรงเรียนมิตรภาพที่  39

8

4

 

3

โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง

14

18

 

รวม

38

30

 

  

การศาสนา 
     
     สถาบันและองค์กรทางศาสนา

1. วัดศรีธาราม ตั้งอยู่หมู่ที่  1    บ้านวังสีสูบ
2. วัดใหม่ช่องลม  ตั้งอยู่หมู่ที่  3    บ้านวังสีสูบ
3. วัดเขาแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านงิ้วงาม
4. วัดงิ้วงาม ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านงิ้วงาม
5. วัดวังขอน ตั้งอยู่หมู่ที่  7  บ้านวังขอน
6. วัดปากฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่  9  บ้านปากฝาง
7. เขตพุทธาวาสวัดดอยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่  15 บ้านงิ้วงาม
8. ที่พักสงฆ์วัดเวฬุวรรณวารี   ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านน้ำไผ่
9.  คริสตจักรร่มเกล้าอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่หมู่ที่  1   บ้านวังสีสูบ
10. คริสตจักรคริสเตียนไทยน้ำไผ่ ตั้งอยู่หมู่ที่  11  บ้านน้ำไผ่
   ผู้ลงข้อมูล : Webmaster     
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557