เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         เกี่ยวกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร   จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1430 คน
    

นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น
       จากความคิดริเริ่มและนโยบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงาม  (ร้อยตรีทรวง นาพันธุ์ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2564  ได้วางกรอบนโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นแบ่งเป็น 7 ด้าน ดังนี้
               1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก  ระบบรางระบายน้ำไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทั้งตำบล พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 
               2.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  มุ่งเน้นส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ สร้างความเสมอภาคความเท่าเทียมทางการศึกษา   พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบมี               ขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันดีการเผยแพร่และการนำหลักธรรมศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
               3.ด้านเศรษฐกิจ     มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยการส่งเสริม
การสร้างาน สร้างรายได้ของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้มีความรู้ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ
  อย่างมืออาชีพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา
 
              4.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจัดให้มีการป้องกันควบคุมโรคติดต่อส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การเพิ่มพื้นที่ป่า การปลูกต้นไม้ การลดฝุ่นละอองและหมอกควันจากเผาไหม้รวมทั้งการลดมลภาวะจากขยะมูลฝอย
 
              5.ด้านการกีฬาและนันทนาการ     มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
แก่เด็กและเยาวชนประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย  ได้ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายรวมถึงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมสร้างสุขภาพสมรรถภาพที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชนสังคมมุ่งเน้นการพัฒนาสถานที่ออกกำลังกาย   ลานกีฬา  และสนามกีฬาให้เพียงพอมีคุณภาพและมาตรฐาน
 
              6.ด้านสังคมและสวัสดิการสังคมสงเคราะห์         มุ่งเน้นการส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอายุเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ดำเนินชีวิตภายใต้หลักธรรมาภิบาลและลดการก่อเกิดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณะทุกรูปแบบ
 
             7.ด้านการเมือง การบริหาร     มุ่งเน้นให้เกิดการเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ    ศาสนา
พระมหากษัตริย์
   และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       การบริหารงานบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในทางการเมืองและการบริหาร มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกด้านอย่างสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพเป็นธรรมและทั่วถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ผู้ลงข้อมูล : Webmaster     
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 3 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557