เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติเทศบาล
สภาพทั่วไป
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ตราสัญลักษณ์เทศบาล
คำขวัญประจำตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร
โครงสร้างบุคลากรและเจ้าหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยตำบลงิ้วงาม
พัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาล
รายงานติดตามประเมินผลแผน
เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติอื่นๆ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.
         เกี่ยวกับเทศบาลตำบลงิ้วงาม
นโยบายผู้บริหาร   จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 1299 คน
    

    นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

       จากความคิดริเริ่มและนโยบาย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลงิ้วงาม  (นายสยาม แตงเอี่ยม) ซึ่งได้แถลงนโยบาย
ต่อสภาเทศบาลตำบลงิ้วงาม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556  และมติที่ประชุมของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
งิ้วงามเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 ได้วางกรอบนโยบายพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นแบ่งเป็น 7 ด้าน
ดังนี้

1.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน รางระบายน้ำ  พร้อมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล ถนนทุกสายต้องได้มาตรฐาน การสัญจร ไป - มา สะดวก คล่องตัว ปลอดภัย   และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดแนวถนนทุกสาย โดยการปลูกต้นไม้ จัดสร้างสาธารณูปโภค เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
อย่างทั่วถึง

1.2 ปรับปรุงระบบประปาโดยมุ่งเน้นให้มีน้ำประปาที่สะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกครัวเรือน
ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบประปาเดิมให้ดีมีมาตรฐาน

1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสวนสาธารณะให้ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ

1.4กำหนดมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลปัญหาน้ำท่วม ถือเป็นเรื่องสำคัญ
เร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข ที่ผ่านมาเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงามอย่าง
กว้างขวาง ก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมากเพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม  ให้ทันต่อเหตุการณ์
และมีศักยภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหา จึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ลอกท่อระบายน้ำทุกชุมชนเปิดทางไหลของน้ำระบายลงสู่คลองก่อนที่จะถึงฤดูฝนกำจัดวัชพืชที่
ขวางการไหลของน้ำ กำจัดสิ่งอุดตัน โดยเฉพาะไขมันและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจากการเททิ้งลงในท่อระบายน้ำ
ซึ่งขวางทางเดินน้ำให้หมดสิ้นโดยเร็ว

2. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ เรือ ให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา

3. ตรวจสอบจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพื่อวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ
ให้มีประสิทธิภาพ

4. เตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดที่พอเหมาะต่อการใช้งานที่เป็นจุดย่อย เพื่อความสะดวกในการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ำที่มีขนาดตามความจำเป็นต่อการใช้งานในแต่ละพื้นที่เกิดเหตุ

5. เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

6.เพิ่มช่องทางในการระบายน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วหากปริมาณน้ำเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าเดิม


 
2.ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและประเพณี

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ในระดับต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้นสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสเยาวชนในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึงเพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครอง

2.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบมีขีดความสามารถทัดเทียมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่น ๆ

2.3ส่งเสริมบำรุงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์รูปแบบเนื้อหาให้เป็นไปตามเป้าหมายในการ
จัดตั้งคือเก็บรักษาและจัดแสดงจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แก่สาธารณชน
สันทนาการแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.4 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย และภูมิใจในความเป็นไทย
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่าง ๆ เช่น งานวัน 5 ธันวามหาราช  
วัน 12 สิงหามหาราชินี

วันปิยะมหาราช วันประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุประจำปี ประเพณีแห่เทียน
จำนำพรรษา ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีไทยพวน และงานประเพณีอื่น ๆ ของท้องถิ่น ให้มีความยั่งยืน สืบไป

2.5  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

2.6 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม รวมถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือและยุวกาชาด ของโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กนักเรียน
แต่ละโรงเรียนในเขตตำบลงิ้วงาม

3.ด้านเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ของครัวเรือนกลุ่มสตรีโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำเกษตรกรรม ตามแนวทฤษฏีใหม่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และ
เกษตรอินทรีย์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตทางการเกษตร ลดการใช้ปุ๋ยเคมีในการผลิต

3.3 อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

4.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

4.1 ส่งเสริมรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนรักษาความสะอาดและการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

4.2  ดูแลส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา

4.3 จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็วเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดทุกชนิดซึ่งอาจติดต่อได้ภายในเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลงิ้วงาม

4.4 ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่และที่ไม่ดีต้องพัฒนาให้ดีขึ้นจัดสร้าง
สวนส่งเสริมสุขภาพเครื่องออกกำลังกาย

5.ด้านการกีฬาและนันทนาการ

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนทุกระดับ
มีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพที่ดีมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ำใจเป็น
นักกีฬาเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน

5.2 ปรับปรุงสนามกีฬาเทศบาลตำบลงิ้วงามให้ได้มาตรฐานมีอุปกรณ์ในการเล่นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

 6. ด้านสังคม และสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

6.1 ส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุเพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้จัดให้มีรถรับ
– ส่ง ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินไปโรงพยาบาล

6.2  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลทุกคน และทั่วถึง

6.3 ส่งเสริมปลูกฝังความรู้รักสามัคคีจัดระเบียบชุมชนรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์
สินป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบ
          6.4 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและให้ความร่วมมือส่วนราชการต่างๆตลอดจนรณรงค์สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้

         6.5 จัดให้มีการอบรมสัมมนาทัศนศึกษาดูนอกสถานที่เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านอาชีพและประสบการณ์
แก่กลุ่มอาชีพ
กลุ่มสตรีผู้นำชุมชนและในการพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล

7. ด้านการเมืองการบริหาร

7.1 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลงิ้วงาม

7.2 เสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลงิ้วงามปรับปรุงสถานที่ทำงานอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและทั่วถึง

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีการจัดซื้อ/จัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
 สนับสนุนการศึกษาต่อ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษาอบรม หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการ
ในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

7.5 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารภายใต้ระบอบประชาธิปไตยในระบอบ
สภาท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของภาคประชาสังคม

ผู้ลงข้อมูล : Webmaster     
 
 
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลงิ้วงาม เลขที่ 214 หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  โทรศัพท์ : 055 448 386
  Online จำนวน : 2 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  
  ©เทศบาลตำบลงิ้วงาม พ.ศ. 2557